Deze Gebruikersvoorwaarden zijn van toepassing op iedereen die Schriftje.nl gebruikt.
Wij gaan zorgvuldig om met uw persoonsgegevens en we houden ons aan de wettelijke regels. Meer informatie over het verwerken van uw persoonsgegevens vindt u in de Privacyverklaring.

1. Wat is Schriftje.nl en van wie is het

Schriftje.nl is een een internetapplicatie voor communicatie tussen betrokkenen over de voortgang en het welzijn van een bepaalde persoon. Het is een applicatie, website en handelsnaam van ConJoin BV te Arnhem (hierna “wij”, “ons”en “Eigenaar”).

Als u bent uitgenodigd om deel te nemen aan Schriftje.nl, dan bent u een Gebruiker (hierna “u”). U bent bijvoorbeeld ouder, voogd, verzorger, docent, zorgcoördinator, intern begeleider, decaan, mentor, logopedist of fysiotherapeut. U kunt verslagen en reacties lezen en plaatsen in een Schriftje.

Als u zelf een Schriftje aanmaakt bent u automatisch beheerder van dat Schriftje. U kunt andere gebruikers uitnodigen, toevoegen en verwijderen, en Schriftje.nl gedurende een bepaalde tijd vrijblijvend proberen. Na de proefperiode kunt u een Licentie nemen voor een jaar. U of uw organisatie wordt dan de Licentiehouder. U kunt zelf de beheerder blijven, of het beheer delegeren aan een andere persoon binnen uw organisatie. Voor een Licentiehouder zijn de tevens de Leveringsvoorwaarden van toepassing. Licentiehouders zijn bijvoorbeeld organisaties voor (speciaal) onderwijs, de zorg, en particulieren.

Als Licentiehouder en/of beheerder bent u te allen tijde ook Gebruiker van Schriftje.nl en zijn deze Gebruikersvoorwaarden op u van toepassing.

De cliënt is de persoon waar het Schriftje voor is aangemaakt; bijvoorbeeld een kind, cliënt of onderwijsdeelnemer.

2. Persoonsgegevens

Op Schriftje.nl hebben we uw naam en e-mailadres nodig. Uw naam wordt weergegeven bij uw verslagen en reacties. Optioneel kunt u ook een profielfoto toevoegen.
Uw e-mailadres is alleen zichtbaar voor de beheerder en wordt gebruikt om u te informeren over nieuwe verslagen. U kunt uw persoonsgegevens te allen tijde zelf wijzigen. Verslagen en reacties die u heeft geplaatst blijven zichtbaar met uw naam (en eventuele profielfoto) totdat het Schriftje van de betreffende cliënt wordt verwijderd. Meer informatie over het bewerken en bewaren van uw persoonsgegevens vindt u in de Privacyverklaring.

3. Gedragsregels

Op Schriftje.nl staat een aantal waarden centraal. Waarden waar cliënten en Gebruikers baat bij hebben. Deze waarden zijn: eerlijkheid, respect en veiligheid.

Eerlijkheid
U verklaart uw persoonsgegevens naar waarheid te hebben ingevuld. U verklaart het Schrifjte.nl zelf te gebruiken en uw inloggegevens niet aan een ander te geven. U bent zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor de inhoud van uw account en de daarop geplaatste teksten, afbeeldingen en andere materialen. Foto’s en teksten die u plaatst mogen geen inbreuk plegen op het auteurs- en portretrecht van anderen. Uw eigen foto’s en teksten vallen ook onder deze rechten.

Respect
U gaat op een respectvolle wijze om met anderen draagt bij aan een positieve communicatie over de cliënt. U plaatst geen beledigende of kwetsende opmerkingen.

Veiligheid
Wat u op het Schriftje deelt is persoonlijk en dient veilig te zijn. Wij zorgen voor het technische deel daarvan; u draagt zelf zorg voor het inhoudelijke deel. Alle informatie die op Schriftje.nl wordt gedeeld, is alleen bedoeld voor gebruikers van het Schriftje waaraan u deelneemt. U verklaart gevoelige informatie van een cliënt niet met anderen te delen.

4. Aansprakelijkheid

Wij doen er alles aan om Schriftje.nl 24 uur per dag en zo veilig mogelijk te laten functioneren. We kunnen echter geen garanties geven, bijvoorbeeld voor een internetstoring of computervredebreuk door derden. Schriftje.nl wordt door ons aangeboden en geleverd zonder enige garantie voor (ononderbroken) beschikbaarheid, veiligheid, geschiktheid, afwezigheid van virussen, deugdelijkheid of anderszins.
In geen enkel geval zullen Eigenaar of zijn gelieerde entiteiten aansprakelijk zijn voor enige schade van welke soort of aard dan ook, inclusief, zonder beperking, direct, indirect, specifiek, gevolgschade, vertragingsschade, en/of winstderving van Gebruiker voortvloeiend uit of verband houdend met, het bestaan, de werking, het gebruik van of het niet kunnen gebruiken van Schriftje.nl, ongeacht of Eigenaar over mogelijke nadelige gevolgen is geïnformeerd.
Gebruiker vrijwaart Eigenaar voor alle schade en/of claims van derden verband houdend met of voortvloeiend uit het gebruik van Schriftje.nl.
Schriftje.nl wordt regelmatig aangepast om beter aan te sluiten bij de wensen van de klanten. Wij houden ons het recht voor om de vormgeving, inhoud en functionaliteit van Schriftje.nl zonder voorafgaande aankondiging te wijzigen of het aanbieden daarvan tijdelijk of permanent te staken.
Indien een Gebruiker zich niet houdt aan deze Gebruikersvoorwaarden of de Licentiehouder niet aan zijn betalingsverplichting voldoet, hebben wij het recht om zonder voorafgaande melding, het gebruik van Schriftje.nl door Gebruiker geheel of gedeeltelijk op te schorten of te beëindigen en/of de inhoud van een account geheel of gedeeltelijk te verwijderen en/of de account en het profiel van Gebruiker geheel te verwijderen en/of de Overeenkomst te beëindigen.

5. Klachtenafhandeling

Op deze Gebruikersovereenkomst en het gebruik van Schriftje.nl is Nederlands recht van toepassing. Indien u een klacht heeft verzoeken wij u deze te mailen naar info@schriftje.nl. Wij zullen proberen uw klacht zo goed en snel mogelijk op te lossen. Als er geen minnelijke oplossing van het geschil kan worden bereikt, kan de klacht worden voorgelegd aan de bevoegde rechter.

6. Divers

ConJoin BV mag haar rechten en verplichtingen uit deze Overeenkomst overdragen aan derden, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Gebruiker. Wij zullen de Gebruiker op de hoogte stellen van een dergelijke overdracht van rechten en verplichtingen.
Wij behouden ons het recht voor op ieder moment de Gebruikersvoorwaarden eenzijdig te wijzigen. De wijzigingsdatum zal worden geplaatst onderaan dit document.
Gebruiker geeft expliciet aan deze Gebruikersvoorwaarden en Privacyverklaring te hebben gelezen en heeft begrepen welke rechten en plichten en voorwaarden hierin bepaald zijn. Gebruiker verklaart akkoord te zijn met hetgeen in deze Gebruikersvoorwaarden is beschreven.
De Privacyverklaring vormt een onlosmakelijk onderdeel van deze overeenkomst.


Deze Gebruikersvoorwaarden zijn voor het laatst gewijzigd op 24 mei 2018.