1 Contract en facturatie

1.1 Contract gaat in op de dag van de maand van de overeengekomen ingangsdatum. Beëindiging van het contract kan schriftelijk of per e-mail binnen 30 dagen voor de geldende einddatum; indien het contract niet is beëindigd, wordt deze automatisch stilzwijgend verlengd met 12 maanden.

1.2 Facturatie van de maandelijkse licentievergoeding vindt vooraf per jaar plaats. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na de factuurdatum.

2 Gebruikersrechten

2.1 ConJoin BV zal de gegevens van de gebruikers niet aan derden ter beschikking stellen (zoals bijvoorbeeld voor marketingdoeleinden).

2.2 Het is de gebruiker/organisatie niet toegestaan diens rechten en/of verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst aan enige andere organisatie over te dragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ConJoin BV.

2.3 Op iedere gebruiker zijn de bepalingen in de Gebruikersvoorwaarden Schriftje.nl van toepassing.