Deze leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op een betaalde licentie van Schriftje.nl, ze zijn niet van toepassing tijdens de proefperiode.

Licentie

Schriftje.nl is Software-as-a-service. Een licentie geeft u het recht om gedurende een bepaalde tijd deze software te mogen gebruiken. Op iedere gebruiker zijn de bepalingen in de Gebruikersvoorwaarden Schriftje.nl van toepassing.

Ingangsdatum

De licentie gaat in op de overeengekomen ingangsdatum.

Looptijd

Uw eerste licentie heeft een looptijd van één jaar. De licentie wordt stilzwijgend verlengd en omgezet in een licentie voor onbepaalde tijd. De einddatum van uw licentie vindt u terug in uw Schriftje onder Beheer.

Herroeping

Als consument kunt u gebruik maken van uw herroepingsrecht binnen 14 dagen na het aangaan van een licentie. Hiervoor kunt u contact met ons opnemen. Het herroepingsrecht is niet van toepassing voor organisaties.

Facturatie

Facturatie van de licentievergoeding vindt vooraf per jaar plaats. Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na de factuurdatum. Bij niet nakomen van een tijdige betaling wordt de licentie ingetrokken. ConJoin BV heeft dan het recht om het betreffende Schriftje te verwijderen.

Opzeggen licentie

U kunt het Schriftje dagelijks opzeggen met een opzegtermijn van 30 dagen. Neem hiervoor contact met ons op.

Restitutie

Als u een licentie heeft voor bepaalde tijd, ontvangt u geen restitutie voor de niet-gebruikte periode tot de einddatum van de licentie. Bij een licentie voor onbepaalde tijd wordt de niet gebruikte termijn gerestitueerd.

Ontbinding van de overeenkomst

ConJoin BV heeft het recht om de Overeenkomst met u zonder nadere ingebrekestelling buitengerechtelijk en met onmiddellijke ingang eenzijdig te ontbinden indien:

  • u niet aan uw betalingsverplichting voldoet, doch niet eerder dan nadat er twee verzoeken tot betaling zijn gedaan;
  • u of uw organisatie in staat van faillissement wordt verklaard;
  • het faillissement van Licentiehouder is aangevraagd;
  • Licentiehouder in surseance van betaling verkeert; of
  • er surseance van betaling voor Licentiehouder is aangevraagd.

Compensatie

Wij doen ons best om ervoor te zorgen dat u gebruik kunt maken van Schriftje.nl op grond van uw licentie. Het kan echter voorkomen dat Schriftje.nl door een storing, tijdelijk onderhoud of andere redenen enige tijd niet functioneert. Indien Schriftje.nl langer dan een week niet functioneert kunt u een beroep doen op compensatie. De compensatie zal bestaan uit het evenredig verlengen van uw licentie. Neem hiervoor contact met ons op.

Overdraagbaarheid

Het is niet toegestaan uw rechten en/of verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst aan enige andere organisatie of persoon over te dragen zonder voorafgaande toestemming van ConJoin BV.