Inleiding

We vinden het zeer belangrijk om je gegevens met alle zorgvuldigheid en vertrouwelijkheid te behandelen. Schriftje.nl voldoet aan de Wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) die op 25 mei 2018 in werking is getreden. Het gebruik van de diensten van Schriftje.nl valt met ingang van 25 mei 2018 onder deze herziene voorwaarden.
Deze Privacyverklaring maakt onderdeel uit van de Gebruikersvoorwaarden van Schriftje.nl.

Persoonsgegevens

Schriftje.nl heeft persoonsgegevens nodig om contact via de website mogelijk te maken. Wij gebruiken de gegevens voor levering van de dienst (zodat je berichten kunt uitwisselen met andere gebruikers).
Nadat je akkoord bent gegaan met de Gebruikersvoorwaarden en deze privacyverklaring leggen we de volgende persoonsgegevens vast:

  • voornaam;
  • achternaam;
  • foto (niet verplicht);
  • relatie tot cliënt.

Niet zichtbaar voor andere Gebruikers:

  • e-mailadres;
  • Voor Licentiehouders van Schriftje.nl:
    • telefoonnummer;
    • betaalgegevens.

Bewaartermijn en verwijderen van gegevens

De gegevens worden bewaard tot het moment dat je ze verwijderd. Bij het verwijderen van de inschrijving worden je persoonsgegevens direct verwijderd. De door jou geplaatste verslagen en reacties blijven bewaard totdat het Schriftje wordt verwijderd. Betaalgegevens worden volgens de wettelijke termijn bewaard.

Inzage en correctie

Je bent zelf eigenaar van je gegevens en kan ze op ieder moment inzien, wijzigen of verwijderen op Schriftje.nl.

Beveiliging van gegevens

Schriftje.nl hecht grote waarde aan de beveiliging en bescherming van je persoonsgegevens. De gegevens zullen nooit openbaar gemaakt worden of op een andere manier verspreid. Tenzij wij hier wettelijk toe verplicht zijn. We hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om je persoonsgegevens te beveiligen en te beschermen tegen verlies, wijziging, misbruik of tegen enige (andere) vorm van onrechtmatige verwerking.

Alle informatie die je invult op Schriftje.nl wordt gecodeerd verzonden. Deze codering versleutelt de dataoverdracht tussen jouw browser en onze server en voorkomt zo misbruik van deze gegevens, bijvoorbeeld ten gevolge van onderschepping van de data. De coderingstechniek die hierbij wordt gebruikt is een SSL-versleuteling (Secure Socket Layer). Dit is een algemeen geaccepteerde en veel-gebruikte technologie. Hiernaast maakt Schriftje.nl gebruik van een firewall (virusbescherming) die de website beschermt tegen ongeautoriseerde verbindingen.

De database is voorzien van alle voorzorgsmaatregelen om de data in een beschermde omgeving op te slaan. Je gegevens zijn alleen toegankelijk voor geselecteerde werknemers van ConJoin BV. Deze hebben alleen toegang voor gevalideerde redenen zoals het afhandelen van contactverzoeken, kwaliteitscontrole, de beoordeling van feedback of de bescherming tegen fraude.

Als er een redelijk vermoeden bestaat van overtreding van de Gebruikersvoorwaarden, is ConJoin BV gerechtigd om kennis te nemen van de via de website tussen gebruikers uitgewisselde gegevens. Iedere persoon die bij ConJoin BV toegang heeft tot persoonsgegevens en/of deze verwerkt, is verplicht tot geheimhouding van die gegevens, voor zover bij wet- of regelgeving niet anders is bepaald.

Diensten van derden

ConJoin BV maakt gebruik van diensten van derden, een zogenaamde subverwerker, voor de opslag van de gegevens. Met de subverwerker zijn afspraken gemaakt omtrent de benodigde beveiligings- en privacymaatregelen. De gegevens worden opgeslagen op servers in Nederland.

Cookies

Schriftje.nl verzamelt informatie over jouw gebruik van de site door middel van cookies. Cookies worden gebruikt om het navigeren in de website te vergemakkelijken en om het gebruik van de website te analyseren. Voor meer informatie, klik op onze cookieverklaring.

Bereik van deze Privacyverklaring

ConJoin BV is louter verantwoordelijk voor de verwerking van de Persoonsgegevens onder deze Privacyverklaring. Voor alle overige verwerkingen van Persoonsgegevens, waaronder in ieder geval begrepen maar niet beperkt tot de verzameling van de Persoonsgegevens door Licentiehouder is ConJoin BV niet verantwoordelijk. De verantwoordelijkheid voor deze verwerkingen rust uitsluitend bij Gebruiker en Licentiehouder.

Vragen

Bij vragen of opmerkingen over de verwerking van je persoonsgegevens en deze privacyverklaring kunt je contact met ons opnemen.

Wijziging van deze privacyverklaring

ConJoin BV behoudt zich het recht voor om eenzijdig wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Elke aanpassing zal op deze pagina worden gepubliceerd. Wij raden je aan deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat je altijd van de inhoud van de geldende privacyverklaring op de hoogte bent.


Deze privacyverklaring is bijgewerkt op 24 Mei 2018.