1 Definities

Overeenkomst: deze overeenkomst waarbij inbegrepen alle revisies hiervan.

Gebruiker: de persoon die gebruik maakt van Schriftje.nl.

Eigenaar: ConJoin BV.

Schriftje.nl: de website schriftje.nl, inclusief alle hierop aangemaakte gebruikersaccounts en -profielen.

2 Licentieverlening

Eigenaar verleent hierbij aan de Gebruiker een niet exclusieve, niet overdraagbare licentie op het gebruik van Schriftje.nl op een computer of enig ander apparaat met de mogelijkheid een account en profiel aan te maken, te gebruiken en/of aan te passen, met inachtneming van het bepaalde in deze Gebruikersovereenkomst.

3 Licentie beperkingen

3.1 Gebruiker mag Schriftje.nl, met inbegrip van het eigen account slechts gebruiken voor persoonlijke, niet commerciële doeleinden, met inachtneming van het bepaalde in deze Gebruikersovereenkomst.

3.2 Het is de Gebruiker niet toegestaan om Schriftje.nl, met inbegrip van het eigen account, te gebruiken in strijd met het bepaalde in deze Overeenkomst, de relevante en toepasselijke wettelijke bepalingen, de Nederlandse Reclame Code en de zorgvuldigheid die het maatschappelijk verkeer betaamt.

3.3 Met inachtneming van het verlenen van een licentie zoals beschreven in artikel 2, is het Gebruiker onder meer niet toegestaan om Schriftje.nl, met inbegrip van het eigen account, te gebruiken voor:

 • het aannemen van een valse identiteit;
 • het hinderlijk benaderen, bedreigen of op andere wijze lastig vallen van personen, ondernemingen en andere organisaties;
 • het doen van onrechtmatige uitlatingen, daaronder begrepen racistische, discriminerende en obscene uitlatingen;
 • commerciële doeleinden en het doen van commerciële uitingen, daaronder begrepen het plaatsen van banners en het linken naar commerciële websites, daaronder begrepen pornografische websites;
 • enig persoon of partij geld in rekening brengen voor het gebruik van Schriftje.nl;
 • het aanbieden, openbaar maken, wijzigen en/of verveelvoudigen van software en andere materialen indien een dergelijke aanbieding, openbaarmaking, wijziging en/of verveelvoudiging inbreuk maakt op rechten, waaronder begrepen intellectuele eigendomsrechten, van derden;
 • het plaatsen van grote hoeveelheden berichten (waaronder spam), al dan niet met een commercieel oogmerk;
 • het verspreiden van virussen;
 • het beperken van derden in de mogelijkheid Schriftje.nl te gebruiken.

3.4 Gebruiker is verantwoordelijk en aansprakelijk voor de inhoud van het eigen account en de daarop geplaatste teksten, afbeeldingen en andere materialen.

3.5 Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor het ter beschikking hebben en houden van enige software, hardware (inclusief randapparatuur) en/of (internet-)verbindingen noodzakelijk om van Schriftje.nl gebruik te kunnen maken.

4 Intellectuele eigendomsrechten

4.1 Gebruiker erkent en stemt ermee overeen dat alle intellectuele eigendomsrechten op Schriftje.nl ligt, en zal blijven liggen bij Eigenaar of zijn licentiegevers.

4.2 Alle intellectuele eigendomsrechten berustend bij of voortvloeiend uit (het gebruik van) Schriftje.nl, inclusief maar niet beperkt tot copyrights en know how zijn het exclusief eigendom van Eigenaar. Niets in deze Overeenkomst heeft de bedoeling dergelijke rechten over te dragen aan de Gebruiker. Gebruiker is alleen gerechtigd tot het beperkte gebruik van de rechten zoals verleend in en in overeenstemming met de algemene Gebruikersovereenkomst.

4.3 Gebruiker zal vermeldingen met betrekking tot de (intellectuele eigendoms-)rechten van Eigenaar nergens verwijderen of onleesbaar maken onafhankelijk van de wijze waarop dergelijke vermeldingen aan materialen zijn bevestigd.

4.4 Alle intellectuele eigendomsrechten op teksten, afbeeldingen en andere materialen welke door Gebruiker op het eigen account worden geplaatst blijven berusten bij Gebruiker en/of zijn licentiegevers. Enkel voor zover noodzakelijk voor ter beschikking stellen en leveren van Schriftje.nl, met inbegrip van de gebruikersaccounts door Eigenaar verleent Gebruiker aan Eigenaar een beperkt, niet-exclusief, niet-overdraagbaar recht tot gebruik van deze intellectuele eigendomsrechten.

Gebruiker garandeert hierbij:

 • dat Gebruiker geen teksten, afbeeldingen of andere materialen, waarvan de intellectuele eigendomsrechten bij derden berusten, op het account zal publiceren zonder toestemming van de rechthebbende;
 • dat teksten, afbeeldingen en andere materialen welke door Gebruiker op het eigen account worden geplaatst geen inbreuk plegen op rechten van derde partijen, inclusief maar niet beperkt tot intellectuele eigendomsrechten.

4.5 Gebruiker vrijwaart Eigenaar voor alle aanspraken van derden en daaruit voortvloeiende vorderingen van derden welke betrekking hebben op het gebruik door Eigenaar van de door Gebruiker op de account geplaatste teksten, afbeeldingen en andere materialen en de daarop rustende intellectuele eigendomsrechten.

5 Handelsmerk

5.1 Schriftje.nl is een handelsmerk van Eigenaar. Reproductie of herpublicatie van deze merken is strikt verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.

5.2 Het copyright omvat teksten en afbeeldingen, de selectie, de plaatsingswijze en de presentatie van alle materialen en het overall design van de website. Reproductie of herpublicatie is strikt verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming, tenzij en met betrekking tot specifieke items dit op Schriftje.nl anders is aangegeven.

6 Aansprakelijkheid en vrijwaring

6.1 In geen enkel geval zullen Eigenaar of zijn gelieerde entiteiten aansprakelijk zijn voor enige schade van welke soort of aard dan ook, inclusief, zonder beperking, direct, indirect, specifiek, gevolgschade, vertragingsschade, en/of winstderving van Gebruiker voortvloeiend uit of verbandhoudend met, het bestaan, de werking, het gebruik van of het niet kunnen gebruiken van Schriftje.nl, ongeacht of Eigenaar over mogelijke nadelige gevolgen is geïnformeerd.

6.2 Gebruiker vrijwaart Schriftje.nl voor alle schade en/of claims van derden verband houdend met of voortvloeiend uit het gebruik van Schriftje.nl.

6.3 Schriftje.nl streeft naar een zorgvuldige controle van de informatie die zij via de website aanbiedt. Desondanks kan Schriftje.nl niet garanderen dat de informatie op de website te allen tijde correct en volledig is en aanvaardt Schriftje.nl geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheden. Mocht u dergelijke onjuistheden tegen komen, dan stellen wij het zeer op prijs indien u dit kunt doorgeven aan info@schriftje.nl.

6.4 Informatie op Schriftje.nl die richtlijnen bevat voor Gebruiker om beslissingen te nemen aangaande de zorg voor derden kan nooit een vervanging zijn van individuele afwegingen aangaande specifieke situaties. Richtlijnen moeten gebruikt worden met goed begrip van de specifieke situaties en omstandigheden.

6.5 Door het plaatsen van een link naar een andere website, stemt Eigenaar niet in met het beleid of de praktijken van, of de opinies weergegeven op dergelijke websites; noch geven zij enige garantie weer met betrekking tot de juistheid van informatie op de betreffende websites.

7 Gebruikersprofiel

7.1 Voorafgaand aan het gebruik van Schriftje.nl krijgt de Gebruiker een account waarmee hij/zij zich aan kan melden door in te loggen op Schriftje.nl.

7.2 Indien Gebruiker minderjarig is dan is het Gebruiker slechts toegestaan om in te loggen indien Gebruiker hiertoe toestemming heeft verkregen van een ouder of wettelijke vertegenwoordiger.

7.3 Gebruiker verklaart door in te loggen deze Overeenkomst te accepteren.

7.4 Schriftje.nl gebruikt de persoonsgegevens zoals verstrekt door Gebruiker in overeenstemming met het privacy beleid, zoals omschreven in artikel 8.

8 Privacy beleid

8.1 Schriftje.nl streeft naar een zorgvuldige behandeling van de privacy van zijn Gebruikers. Schriftje.nl verzamelt geen persoonsgegevens over zijn Gebruikers, met uitzondering van de gegevens die benodigd zijn voor specifieke websitedoeleinden zoals voor registratie- en betalingsdoeleinden, aanmelding e-mails of in vergelijkbare omstandigheden.

8.2 Schriftje.nl gebruikt persoonsgegevens conform de Wet bescherming persoonsgegevens alleen voor de doeleinden, als zodanig beschreven bij de formulieren waarop de gegevens ingevoerd worden. Schriftje.nl zal persoonsgegevens van Gebruikers nooit verhandelen of verkopen aan derden. Gebruiker geeft hierbij toestemming aan Schriftje.nl voor het in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens verwerken van de persoonsgegevens van Gebruiker.

8.3 Schriftje.nl wil een veilige omgeving zijn waarin informatie gedeeld kan worden. Persoonsgegevens die niet noodzakelijk zijn voor de onderlinge communicatie op Schriftje.nl zullen daarom niet gedeeld worden of alleen met de mogelijkheid deze gegevens optioneel te verbergen voor medegebruikers.

8.4 Wanneer enige informatie op Schriftje.nl inbreuk maakt op uw privacy of gegevens gebruikt worden zonder uw toestemming, neem dan contact op met info@schriftje.nl.

9 Beëindiging gebruik

9.1 De Overeenkomst zal van toepassing zijn vanaf de datum dat Gebruiker de Gebruikersovereenkomst accepteert en zal dit blijven totdat deze door een van de betrokken partijen wordt beëindigd, zoals hieronder beschreven.

9.2 Eigenaar behoudt zich het recht voor, zonder voorafgaande melding, het gebruik van Schriftje.nl door Gebruiker geheel of gedeeltelijk op te schorten of te beëindigen en/of de inhoud van een account geheel of gedeeltelijk te verwijderen en/of de account en het Gebruikersprofiel van Gebruiker geheel te verwijderen en/of de Overeenkomst te beëindigen, in het geval Gebruiker in strijd handelt met de bepalingen of de strekking van deze Gebruikersovereenkomst en/of de inhoud van een account geheel of gedeeltelijk in strijd is met de bepalingen of de strekking van deze Gebruikersovereenkomst.

9.3 Iedere partij heeft het recht om de Overeenkomst met inachtneming van een opzegtermijn van dertig (30) dagen schriftelijk te beëindigen voor de geldende einddatum. Bij beëindiging van deze Overeenkomst zullen alle licenties en rechten op gebruik komen te vervallen. Vanaf de datum van beëindiging van de Overeenkomst zal de Gebruiker ieder gebruik van Schriftje.nl stoppen.

9.4 Gebruiker is niet gerechtigd tot enige restitutie van betaalde gelden aan Eigenaar, indien van toepassing, als een consequentie van de beëindiging van de Overeenkomst.

9.5 Eigenaar is gerechtigd om de Overeenkomst met Gebruiker zonder nadere ingebrekestelling buitengerechtelijk met onmiddellijke ingang te ontbinden indien

 • Gebruiker in staat van faillissement wordt verklaard;
 • het faillissement van Gebruiker is aangevraagd;
 • Gebruiker in surseance van betaling verkeert; of
 • er surseance van betaling voor Gebruiker is aangevraagd.

10 Toepasselijk recht, bevoegde rechter

10.1 Op deze Gebruikersovereenkomst en het gebruik van Schriftje.nl is Nederlands recht van toepassing.

10.2 Geschillen voortvloeiend uit de Gebruikersovereenkomst en/of het gebruik van Schriftje.nl zullen, indien tussen Eigenaar en Gebruiker geen minnelijke oplossing van het geschil kan worden bereikt, worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het Arrondissement Arnhem. Niettemin heeft Eigenaar het recht een geschil ter beslechting aan de bevoegde rechter in de vestigingsplaats van de opdrachtgever voor te leggen.

11 Divers

11.1 Eigenaar behoudt zich het recht voor op ieder moment de Overeenkomst eenzijdig te wijzigen door deze aan Gebruiker aan te bieden.

11.2 Bij acceptatie van deze nieuwe Overeenkomst vormen de voorwaarden en bepalingen de volledige Overeenkomst tussen Eigenaar en Gebruiker met betrekking tot Schriftje.nl en vervangen alle eerdere Overeenkomsten, in welke vorm dan ook, met betrekking tot Schriftje.nl.

11.3 Van de Gebruikersovereenkomst of van één of meer in de Gebruikersovereenkomst vervatte bepalingen kan slechts bij schriftelijke Overeenkomst tussen Eigenaar en Gebruiker worden afgeweken.

11.4 Wanneer enige voorwaarde of bepaling onjuist blijkt, nietig verklaard wordt, ofwel in zijn totaliteit ofwel in een specifiek geval, dan zullen alle overgebleven bepalingen onverkort van toepassing blijven.

11.5 Eigenaar mag haar rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst tussen Eigenaar en Gebruiker overdragen aan derden, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Gebruiker. Eigenaar zal Gebruiker op de hoogte stellen van een dergelijke overdracht van rechten en verplichtingen.

11.6 Schriftje.nl wordt door Eigenaar aangeboden en geleverd zonder enige garantie voor (ononderbroken) beschikbaarheid, veiligheid, geschiktheid, afwezigheid van virussen, deugdelijkheid of anderszins.

11.7 Eigenaar behoudt zich het recht voor om de vormgeving, inhoud en functionaliteit van de Schriftje.nl zonder voorafgaande aankondiging te wijzigen of het aanbieden daarvan tijdelijk of permanent te staken.

11.8 Gebruiker geeft expliciet aan de Overeenkomst gelezen te hebben en begrepen te hebben welke rechten en plichten en voorwaarden hierin bepaald zijn. Gebruiker verklaart akkoord te zijn met hetgeen in deze Gebruikersovereenkomst is beschreven.

Deze Gebruikersvoorwaarden zijn voor het laatst gewijzigd op 1 januari 2018.